đảng nhân sâm giá bao nhiêu

Cây Đảng Sâm (Phòng Đảng Sâm)

codonopsis-root

Đảng sâm Còn gọi là phòng đảng sâm, lộ đảng sâm, xuyên đảng sâm, đông đảng sâm, rầy cáy (